Natječaj za pročelnika

typing1
 
Posebni uvjeti za prijam u službu:
-    magistar pravne struke ili stručni specijalist pravne struke
-    najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima pravne struke
-    položen državni stručni ispit
-    poznavanje rada na računalu
-    visoko razvijene organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine

Opći uvjeti za prijam u službu:
-    punoljetnost,
-    hrvatsko državljanstvo,
-    zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
-    životopis
-    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice)
-    dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
-    preslik radne knjižice (uključujući stranice s podacima o radnom stažu)
-    preslik uvjerenja ili svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu
-    izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci
-    izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Ostale informacije o natječaju objavljene su  na službenoj web-stranici Grada Lepoglave (www.lepoglava.hr) i na oglasnoj ploči.

Na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Lepoglave objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Prijave na javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Lepoglava, A. Mihanovića 12, 42 250 Lepoglava, s obaveznom naznakom: „Za natječaj za imenovanje pročelnika“. Prijave se mogu dostaviti i u prostorije Grada Lepoglave na navedenu adresu.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor i u tom slučaju se donosi odluka o poništenju. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.