Uto15102019

Posljednje izmjene04:52:20 PM

Back Nalazite se ovdje: Home Kultura Vijesti iz kulture Gradska knjižnica Natječaj za ravnatelja knjižnice

Natječaj za ravnatelja knjižnice

knjiznica-natjecaj

S obzirom na činjenicu kako u prvom objavljenom natječaju za ravnatelja Gradske knjižnice u Lepoglavi nije došlo do izbora i imenovanja, na temelju odredbe članka 43. Zakona o ustanovama i članka 22. stavak 1. Statuta Gradske knjižnice Lepoglava Gradsko vijeće Grada Lepoglave raspisalo je ponovljeni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja javne ustanove »Gradska knjižnica Lepoglava«.

Za ravnatelja javne ustanove »Gradska knjižnica Lepoglava« može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
– stručne, radne i organizacijske sposobnosti
– najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima uvjete iz ovog natječaja, za ravnatelja se može imenovati osoba koja ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i deset godina rada u kulturi.

Kandidati su uz zamolbu dužni priložiti:
– dokaz o stručnoj spremi
– preslik radne knjižice
– preslik domovnice
– potvrdu da se ne vodi kazneni postupak u izvorniku ili ovjerenoj preslici (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)
– životopis s opisom dosadašnjeg rada.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama (20.01.2010.), na adresu: Gradsko vijeće Grada Lepoglave, Odbor za izbor i imenovanje, Antuna Mihanovića 12, 42 250 Lepoglava, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja Gradske knjižnice Lepoglava – ne otvarati«.

Odluku o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Lepoglava donosi Gradsko vijeće grada Lepoglave.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.